GEBRUIKSVOORWAARDEN

 CONSULTASSISTENT

Gebruiksvoorwaarden ConsultAssistent

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld voor Outcome Measurement BV, de aanbieder van ConsultAssistent, inschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 65972902. Wanneer wij in deze Gebruiksvoorwaarden “wij”, “ons” en “onze” gebruiken bedoelen wij Outcome Measurement.

  1. Begripsbepalingen

1.1 ConsultAssistent: de web-applicatie waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing is (zie functionaliteit en specificaties van ConsultAssistent: https://www.consultassistent.nl/).

1.2 Gebruiker: Patiënt of Zorgverlener die ConsultAssistent gaat gebruiken.

1.3 Gebruikersaccount: het account waarvoor de Gebruiker zich registreert in ConsultAssistent.

1.4 Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden.

1.5 Informatie: de gegevens die de Gebruiker via ConsultAssistent kan delen.

1.6 Behandelovereenkomst: de (behandel)overeenkomst die Gebruiker en Zorgaanbieder sluiten in het kader van (zorg)diensten die de Zorgaanbieder de Gebruiker levert en waarbij functionaliteiten van ConsultAssistent kunnen worden ingezet.

1.7 Partijen: de Gebruiker en Outcome Measurement gezamenlijk, ieder individueel zijnde een ´Partij´.

1.8 Privacyverklaring: de privacyverklaring van Outcome Measurement die van toepassing is op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en die tevens te raadplegen is op: https://www.consultassistent.nl.

1.9 Zorgaanbieder: de partij met wie de Gebruiker een Behandelovereenkomst sluit inzake het verlenen van bepaalde zorg waarbij ConsultAssistent wordt ingezet als communicatiemiddel.

  1. Gebruik van de ConsultAssistent

2.1 Outcome Measurement biedt ConsultAssistent aan Zorgaanbieders aan die daarmee Gebruikers kunnen ondersteunen om digitaal de poli voor te bereiden, de door de Gebruiker ervaren klachten te monitoren en te ondersteunen bij het maken van diagnostische, behandel en zorgprocesbeslissingen.

Details over het bedrijf Outcome Measurement en de functionaliteiten van ConsultAssistent zijn te vinden op https://www.consultassistent.nl.

2.2 Het beoogde gebruik van ConsultAssistent is als volgt: ConsultAssistent is een geautomatiseerd digitaal anamnese en follow-up systeem voor de zorg. Met behulp van interactieve dynamische vragenmodules ontneemt ConsultAssistent de zorgverlener administratieve last, zijn de zorgverlener en patiënt beter voor op de poliklinische afspraak en worden de door de patiënt ervaren behandeluitkomsten gemeten. Hierdoor kan de tijd van een consult effectiever gebruikt worden. ConsultAssistent kan gekoppeld worden aan het EPD zodat de zorgverlener de antwoorden makkelijk kan inzien tijdens of voor het consult.

De zorgverlener is verantwoordelijk voor het stellen van de diagnose en het behandelplan. ConsultAssistent dient enkel als medisch hulpmiddel dat in een ondersteunende rol kan worden gebruikt. Ook wordt ConsultAssistent ingezet voor (wetenschappelijk) onderzoek naar betere zorg.

2.3 Op het gebruik van ConsultAssistent zijn de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring van toepassing. Deze zijn te vinden (en gratis te downloaden) op https://www.consultassistent.nl en in ConsultAssistent.

2.4 Voor het gebruik van ConsultAssistent kan het nodig zijn dat de Gebruiker een Behandelovereenkomst sluit met een Zorgaanbieder. Outcome Measurement is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor diensten of activiteiten van Derden waaronder Zorgaanbieders die voortkomen uit deze Behandelovereenkomst.

2.5 Juist omdat ConsultAssistent gebruikt kan worden in samenspraak met zorgdiensten van derden, is het belangrijk dat de Gebruiker van ConsultAssistent ook echt de persoon is die is aangemeld. In het geval dat een ander persoon gegevens voor de Gebruiker invult moet dit worden aangegeven in ConsultAssistent. De Gebruiker mag ConsultAssistent daarbij alleen gebruiken met het oog op het doel waarvoor deze is ontwikkeld zoals beschreven op https://www.consultassistent.nl en alleen persoonlijk (de Gebruiker mag dus geen andere personen toegang geven tot ConsultAssistent of zijn Gebruikersaccount).

2.6 Om ConsultAssistent te laten werken, is het volgende nodig: een geschikte internetverbinding, apparatuur en browser waarop ConsultAssistent ondersteund wordt. Welk type internetverbindingen, apparatuur (en eventuele versies van de software op die apparatuur) ondersteund worden, is te vinden op https://www.consultassistent.nl. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor deze internetverbinding en apparatuur en het juist gebruik ervan.

2.7 Outcome Measurement en de Gebruiker kunnen zonder dat hiervoor een reden hoeft te worden opgegeven ieder op elk gewenst moment het gebruik van ConsultAssistent stoppen. Als wij dit doen, zullen wij de Gebruiker hierover per e-mail informeren. Voor de gevolgen van het blokkeren en/of beperken van de toegang tot en/of het buiten werking stellen van ConsultAssistent en/of het Gebruikersaccount is Outcome Measurement niet aansprakelijk, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

  1. Waar kunt u op rekenen bij gebruik van ConsultAssistent

3.1 Outcome Measurement spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van ConsultAssistent. Wij streven daarbij maximale beschikbaarheid na maar kunnen niet garanderen dat Gebruiker altijd onbelemmerde toegang heeft tot ConsultAssistent of ongestoord en ononderbroken van ConsultAssistent gebruik kan maken, bijvoorbeeld vanwege onderhouden en/of updates (wat wij regelmatig en naar eigen inzicht doen). In het geval er onderhoudswerkzaamheden zijn waardoor ConsultAssistent (tijdelijk) onbereikbaar is, laten wij dit waar mogelijk op tijd weten met daarbij vermelding van het tijdstip waarop ConsultAssistent weer bereikbaar is.

3.2 Outcome Measurement staat er niet voor in dat ConsultAssistent of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd.

3.3 Outcome Measurement is niet verantwoordelijk voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatieverbindingen (bijvoorbeeld internetverbindingen van de Gebruiker).

3.4 Outcome Measurement spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van ConsultAssistent. De Gebruiker zal er zelf voor zorgen dat hij of zij zijn of haar eigen apparatuur en software beveiligd op een afdoende manier (bijvoorbeeld door sterke wachtwoorden te kiezen en/of een pincode op het mobile device in te stellen).

  1. Persoonsgegevens

4.1 Bij het gebruik van ConsultAssistent kunnen (persoons)gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Outcome Measurement. In de Privacyverklaring bij ConsultAssistent staat omschreven welke gegevens worden verzameld en verwerkt bij Outcome Measurement.

4.2 Wanneer ConsultAssistent wordt ingezet als onderdeel in een Behandelovereenkomst geldt: De Zorgaanbieder is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Outcome Measurement heeft afspraken over verwerking van gegevens met de Zorgaanbieder. De Gebruiker dient zich met verzoeken over het verkrijgen van zijn of haar eigen gegevens tot de Zorgaanbieder te wenden en kan hiervoor niet bij Outcome Measurement terecht.

In alle andere gevallen dat Outcome Measurement gegevens van een Gebruiker krijgt (bijvoorbeeld doch niet beperkt als deze de website van ConsultAssistent bezoekt): De Gebruiker behoudt de eigendom over alle Informatie en data die hij/zij communiceert.

4.3 Indien de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn/haar gegevens voor onderzoek heeft Outcome Measurement het recht om Informatie te gebruiken in het kader van het verbeteren van ConsultAssistent en de dienstverlening van Outcome Measurement een en ander in overeenstemming met de Privacyverklaring.

4.4 Outcome Measurement biedt de Gebruiker mogelijkheden om zelf backups van informatie die met ConsultAssistent verzameld is te maken. Het is aan de Gebruiker zelf om dit al dan niet te doen. Outcome Measurement is niet verantwoordelijk of gehouden aan het maken van back-ups voor of namens Gebruiker en ook niet tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens/data en/of Informatie.

  1. Aansprakelijkheid van Outcome Measurement

5.1 Outcome Measurement is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van, of ongeautoriseerde toegang tot, ConsultAssistent en Informatie van de Gebruiker.

5.2 Outcome Measurement is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de Informatie en/of data, of de correctheid of juistheid van de Informatie en/of data die wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet en/of gecommuniceerd door gebruikmaking van ConsultAssistent door de Gebruiker of derden.

5.3 Outcome Measurement is niet aansprakelijk voor onjuist en/of foutief gebruik van ConsultAssistent door een Gebruiker of derde, waaronder maar niet beperkt tot het ingeven van onvolledige en/of onjuiste informatie.

5.4 Outcome Measurement sluit haar aansprakelijkheid voor schade en/of letsel voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik van ConsultAssistent door de Gebruiker volledig uit.

5.5 De Gebruiker vrijwaart Outcome Measurement voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van ConsultAssistent.

  1. Overige bepalingen

6.1 Outcome Measurement is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen.

6.2 Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

6.3 Op het gebruik van ConsultAssistent en de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.4 De rechtbank Den Haag, locatie Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van ConsultAssistent.

Gebruiksvoorwaarden versie 1.0 | Datum inwerkingtreding: 24/09/2020